Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023

Розмір шрифту: 
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК МІДІ НА СКЛЯНИХ ПІДЛОЖЖЯХ
М. Ю. Барабаш, А. А. Колесніченко, Б. Ю. Писаревський, Р. В. Литвин, А. Ю. Сезоненко, І. В. Лук’яненко, Є. Г. Биба, М. М. Ямшинський, Н. В. Мініцька, М. М. Петришин, М. А. Ромашкіна, Є. М. Бобошко

Остання редакція: 2023-07-08

Тези доповіді


У теперішній час отримання тонких плівок металів і напівпровідників стає все більш актуальним завданням. Сучасна мікроелектроніка ґрунтується саме на тонкоплівкових технологіях [1]. Одними з найпоширеніших методів нанесення тонких плівок та шарів товщиною близько сотень і тисяч нанометрів є методи вакуумного напилення. Такі методи забезпечують одержання плівок заданого складу та геометричного профілю з високою відтворюваністю. Острівцевими плівками прийнято називати тонкі конденсати, які складаються з безлічі ізольованих один від одного мікрочастинок. Важливою особливістю острівцевих плівок, отриманих в умовах високих перенасичень, є істотно нерівноважний характер їх форми та структури [2]. Еволюція структурно-морфологічних параметрів спричиняє нестабільність електрофізичних характеристик плівкових систем.

Тонкі плівки міді отримано за допомогою модернізованого вакуумного поста ВУП-5М методом термічного випаровування у вакуумі. Достовірну інформацію про структуру плівок металів одержано в результаті здійснення комплексних електронно-мікроскопічних та рентґеноструктурних досліджень, виконаних з використанням стандартних методик, детально описаних в [3].

Аналіз результатів електронно-мікроскопічних (рис.1) та рентґеноструктурних досліджень свідчить, що плівки, вирощені за описаною вище технологією утворення, є острівцевими з однорідною полікристалічною структурою металу без переважаючої орієнтації кристалітів.

Рис. 1. Мікроструктура плівок міді різної товщини осаджених на чисте підложжя: а - (dCu = 80 нм), б - (dCu = 200 нм), в - (dCu = 300 нм)

 

Плівки утворюється із багатьох дискретних зародків, їх орієнтація та зміщення відносно один одного призводить до утворення дислокацій та сітки вакансій в області контакту островків, а також до пружних напружень у плівці. Таким чином, структура границі розділу для даної пари плівка-підложжя залежить і від стадії кристалізації. Морфологічні зміни острівцевих плівок мають складний характер. Результат перетворення структури визначається енергією взаємодії атомів плівки між собою та з підложжям, а також фізико-технологічними параметрами конденсації та наступною обробкою, в особливості температурним режимом осадження та відпалу.

 

Література:

  1. М.Ю. Барабаш. Идентификация плазмонно-резонансных характеристик тонких металлических пленок // Журнал Нано- та Електронної фізики. - Том 10№1, 01025(5cc), (2018). DOI: 10.21272/jnep.10(1).01025.
  2. Л.И. Трусов, В.А. Холмянский Островковые металлические пленки. М., «Металлургия», 1973, 320 с.
  3. Ю.А. Куницький, Я.І. Купина, Електронна мікроскопія (Київ: Либідь:1998).

Full Text: PDF