Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022

Розмір шрифту: 
ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Е. А. Бажміна

Остання редакція: 2022-06-01

Тези доповіді


Таксономія освітніх завдань у когнітивній сфері Б. Блума, яка створена у співавторстві в 1956 році, сьогодні називається традиційною та вважається актуальною. Вченими для оцінювання рівня засвоєння інформації та визначення навчальних цілей виділено такі шість рівнів: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання (рис. 1). Базовим є рівень знань, і просування студента в навчальному процесі за кожним наступним рівнем цієї піраміди виводить його на наступний щабель – вищий ступінь засвоєння матеріалу.


Рис. 1. Класифікаційні рівні засвоєння інформації студентами за таксономією Блума

В умовах сучасності, коли вища освіта здобувається у різних формах або в їх поєднанні, представимо ефективність застосування таксономії освітніх цілей Б. Блума у дистанційній та змішаній формах здобуття освіти. Студентам попередньо надається навчальний матеріал для вивчення й осмислення, а опрацювання здобутих знань під час розв’язання задач, складання аналітичних таблиць і діаграм відбувається у співпраці з викладачем на занятті. Не кожен студент здатний опановувати знання за рівнями застосування, аналізу самостійно. Це може бути онлайн-заняття при дистанційній формі навчання або в аудиторії при змішаній. Допомога викладача в процесі застосування й аналізу знань студентами сприяє індивідуальному просуванню студента по наступним двом сходинкам таксономії – таким рівням як синтез і оцінювання – формуванню більш високого рівня мисленнєвої діяльності особистості. На перших заняттях вивчення курсу здобуття знань студентами за рівнями синтезу та оцінювання проходить під патронатом педагога на занятті, а в подальшому переноситься на самостійну роботу у позааудиторний час (табл. 1).

Таблиця 1 – Застосування таксономії Блума у дистанційній та змішаній формах здобуття освіти
Рівні когнітивних цілей Час виконання завдань
Після заняття
(позааудиторна робота)
Під час заняття
(онлайн або
в аудиторії)
До заняття
(позааудиторна робота)

Використання педагогічної таксономії дає можливість учасникам освітнього процесу ставити конкретні навчальні цілі поступово на кожному рівні піраміди Блума та досягати їх.

Full Text: PDF