Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019

Розмір шрифту: 
ДІАГРАМА ЗМІНИ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ПЕРВИННОЇ ФАЗИ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
А. М. Недужий, А. Г. Пригунова, Л. К. Шеневідько

Остання редакція: 2019-07-22

Тези доповіді


В залежності від умов заливки, охолодження та кристалізації в доевтектичних силумінах утворюється  первинна алюмінієва  фаза (α-фаза) з морфологією кристалів дендритної та недендритної (розеткоподібна та глобулярна) форм. При аналізі мікроструктури сплаву можна спостерігати первинні кристали твердого розчину алюмінію, які складно віднести тільки до одного із трьох вказаних морфологічних типів. У залежності від умов кристалізації відбувається перехід від одного типу структури первинної α-фази в інший. На сьогоднішній день це питання залишається актуальним і не до кінця вивченим.

Мета дослідження полягає у встановленні можливості переходу дендритної структури α-фази в недендритну, зокрема, в розеткоподібну для доетектичного силуміну АК7ч після його кристалізації в різних теплових умовах. Змінними технологічними параметрами під час експериментів були температура заливки сплаву (Тзал) та початкова температура форми (Тф). В якості ливарної форми для проведення досліджень вибрали сталевий кокіль з середнім внутрішнім діаметром 45 мм та глибиною порожнини 80 мм. Заливку розплаву в форму здійснювали при температурах: 620, 630, 640, 650, 660, 680, 700, 750 та 800 °С. Температуру форми міняли від кімнатної (20 °С) до 620 °С. Температуру металу вимірювали хромель-алюмелевими термопарами з діаметром дроту 0,3 мм. Після досягнення температури 585…580 °С здійснювали  гартування сплаву у воді. Для дослідження переходу дендритної структури в недендритну, зокрема, в розеткоподібну, всі отримані результати щодо зміни морфології кристалів α-фаза наносили на прямокутну декартову систему координат Тзал - Тф.

За результатами металографічних досліджень зразків зі сплаву АК7ч, одержаних гравітаційним методом лиття при різних значеннях температур заливки та початкової температури форми, побудовано діаграму розподілу областей з різною морфологією первинного твердого розчину алюмінію в координатній площині Тзал - Тф (рис. 1).

Область дендритних структур (Д) розташована в інтервалі температур заливки розплаву 679…800 °С при литті в непрогріті (Тф = 20 °С) форми. Зі зниженням температури заливки розплаву дендритна структура (Д)  сплаву АК7ч змінюється на дендритно-розеткоподібну (Д-р), розеткоподібно-дендритну (Р-д), розеткоподібну (Р), глобулярну морфологію первинної α-фази.


Рис. 1. Діаграма зміни морфологічних ознак первинного твердого розчину алюмінію в сплаві АК7ч в координатній площині Тзал - Тф

Таким чином, визначено умови формування дендритної, дендритно-розеткоподібної, розеткоподібно-дендритної, розеткоподібної та близької до глобулярної структур первинної α-фази для доевтектичного силуміну АК7ч. Встановлено, що основна тенденція переходу від дендритної до недендритної, зокрема, до розеткоподібної морфології первинного твердого розчину алюмінію простежується при зниженні температури заливки  розплаву.

Побудована діаграма зміни морфологічних ознак α-фази може бути корисною для прогнозування мікроструктури виливків із доевтектичних алюмінієво-кремнієвих сплавів.


Full Text: PDF