Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015

Розмір шрифту: 
CТІЙКІСТЬ ПРИ ГАЗОАБРАЗИВНОМУ ЗНОШУВАННІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ЛЕГОВАНОГО САМОФЛЮСІВНИМИ СПЛАВАМИ
А.М. Степанчук, О.А. Демиденко, В. Смик

Остання редакція: 2016-02-22

Тези доповіді


УДК621.
Степанчук А.М., Демиденко О.А., Смик В.
Национальный технический университет Украины, "КПИ"

E-mail: astepanchuk@iff.kpi.ua

В сучасній промисловості поширене застосування знаходять вироби, які  працюють в умовах інтенсивного зношування. Це деталі машин і механізмів гірничо- та нафтодобувної промисловості, металургії, сільського господарства та будівельної промисловості. Тому проблема зміцнення таких деталей  або розробка більш зносостійких матеріалів для їх виготовлення є досить актуаль-ною. Ця проблема частково може бути вирішена при використанні композиційних матеріалів за участю заліза  і самофлюсивних сплавів (СФС) [1].  
В роботі досліджувався вплив вмісту СФС та часу зношування на стій-кість матеріалів при  газоабразивному зношуванні. Зразки для випробувань отримували за методикою та режимами наведеними в роботі [1]. Використання СФС як складової матеріалу зумовлено їх високими механічними характерис-тиками та низькою температурою плавлення (1070°С). Останнє дає можливість отримувати вироби з таких матеріалів методами порошкової металургії практи-чно зі 100% щільністю за рахунок утворення рідкої фази при їх спіканні.  Зраз-ки з вмістом СФС – 15%, 30% та 50% пресували при тиску 700МПа, з подаль-шим спіканням вакуумі  3×10-1Па при температурі 12000С протягом 60 хв. Структура матеріалу та твердість залежала від вмісту СФС. Типова структура наведена на рисунку 1.
Дослідження зносостійкості при газоабразивному зношуванні проводили на виготовленому діючому стенді схема якого показана на рисунку 2.
Встановлено, що стійкість проти абразивного зношування збільшується зі збільшенням в композиції вмісту самофлюсівного сплаву.  Останнє може бути зумовлено тим, що СФС має більш високу твердість та модуль пружності. Ці результати узгоджуються з результатами вивчення топографії поверхні зношу-вання (рис. 3).


Рисунок 1 – Типова структура компо-зиційного матеріалу на основі заліза легованого самофлюсівним сплавом


1 – тримач зразка; 2 – регулювальний пристрій; 3 – камера; 4 – пістолет; 5 – бункер з порошкоподібним абразивом; 6 – зразок; 7 – ресивер; 8 – компресор
Рисунок 2– Схема установки для ви-пробування  матеріалів на  газоабра-зивний знос
Як видно з рисунку 3  після зношування утворюється рельєфна поверхня, яка зумовлена більш інтенсивним зношуванням менш твердої складової компо-зиційного матеріалу – заліза. При цьому, при інших рівних умовах, характер зношування залежить від кута дії газоабразивного струменя на поверхню зраз-ка. При кутах 30…45° зношування відбувається переважно за рахунок різання (стирання) складових композиційного матеріалу наслідком  чого утворюється згладжена поверхня зношування з плавним переходом від твердої складової (СФС) до пластичної (залізо). З часом інтенсивність зношування зменшується вірогідно за рахунок того, що виступи, що утворила тверда складова виконують роль екрану і, тим самим, зменшують зношування більш пластичної складової.        При куті дії абразиву 90° характер зношування дещо інший. На поверхні зно-шування (рис. 2) видно сильно деформована фаза пластичного заліза  та фазова складова з СФС з слідами крихкого руйнування.
При вивченні залежності зносу від часу випробувань  показує, що спочат-ку інтенсивність зносу зростає, а потім зменшується. Такий характер зносу по-яснюється тим, що спочатку відбувається інтенсивний знос пластичної фази за-ліза з утворенням виступів фази СФЗ. Надалі ці виступи зерен екранують по-верхню заліза і, тим самим, зменшується знос композиції у цілому.
У результаті проведеної роботи встановлено, що стійкість проти газоаб-разивного зношування композиційних матеріалів на основі заліза легованого СФС залежить від складу композиції та часу зношування. Вона збільшується зі збільшенням вмісту СФС в сплавів та зменшенні кута газоабразивного струме-ня.
Рисунок 2– Типова поверхня зносу матеріалу на основі заліза легованого СФЗ  при кутах атаки 30 і 45° (а) та 90° (б)


Література
1. Структура та деякі властивості самофлюсівних сплавів на основі заліза та покриттів з них /  А.М.Степанчук., О.Й.Гончарук, І.В.Голтвенко, М.О.Скляров // Наукові нотатки, ЛДТУ, 2003.– Випуск 13. – С. 319–334  
2.  Конструкційні порошкові матеріали на основі заліза за участю самофлюсів-них сплавів/ А.М.Степанчук.,  О.А.Демиденко, А.В.Демиденко, К.В. Шаповал //Наукові вісті НТУУ”КПІ”. – 2012. – №1. – С. 51–60

Full Text: PDF