Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021

Розмір шрифту: 
СТРУКТУРА МОДЕЛІ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» ЗМІШАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Е. А. Бажміна

Остання редакція: 2021-05-19

Тези доповіді


«Перевернутий клас» (flipped learning / flipped classroom) є однією з найпоширеніших і відомих моделей змішаної технології навчання, при якій формується самостійність студента в освітній діяльності.
Освітній процес об’єднує два основних компоненти: навчання студента в онлайн і офлайн-режимі. На рис. 1 представлена розроблена модель перевернутого класу.Рис. 1. Структура моделі перевернутого класу за змішаною технологією навчання

Онлайн-навчання передбачає індивідуальну роботу здобувача вищої освіти – самостійне вивчення теоретичної частини відповідно до методичних рекомендацій викладача (базовий рівень), офлайн-навчання – подальше інтерактивне очне обговорення та опрацювання в аудиторії з викладачем вивченого матеріалу (середній та вищий рівні).
Базовий рівень полягає в тому, що студент запам’ятовує та перекодовує навчальну інформацію з одного виду в інший. При середньому та вищому рівнях студент використовує отримані знання для розв’язування задач різного рівня складності, аналізує та синтезує інформацію, оцінює власний процес навчання та результати діяльності.
Увага педагога приділена кожному студенту в процесі індивідуальної, групової роботи, які переважають на занятті, та фронтальної роботи зі всіма студентами, яка рідше використовується, оскільки всі моделі змішаного навчання націлені на самостійне отримання здобувачем освіти знань, умінь і навичок у практичній діяльності. Викладач надає допомогу при виникненні труднощів у студентів. Треба зауважити, що в такій ситуації проявляються майстерність педагога саме в наданні спрямовуючої підтримки студенту, а не прямої відповіді на поставлене запитання.
Обов’язковим завданням наприкінці заняття є контрольний тест, де студент має можливість перевірити отримані знання та вміння. І завершальним етапом є рефлексія та самооцінювання студентом навчальної діяльності, що є важливим чинником особистісного та професійного розвитку.
Отже, проаналізувавши структуру запропонованої моделі можна сказати, що модель «перевернутий клас» змішаної технології навчання сприяє формуванню та розвитку культури самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Full Text: PDF