Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020

Розмір шрифту: 
ТЕХНОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ДИСПЕРСНОСТІ БЕНТОНІТОВИХ ЗВ`ЯЗУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
М. М. Федоров

Остання редакція: 2020-08-14

Тези доповіді


Для сирих піщано-бентонітових форм економічно й технологічно най-більш ефективним зв’язувальним матеріалом є бентоніт.Базовою властивістю бентоніту, що обумовлює необхідну якість ливарноїформи й відповідну економію витрат глинистого зв’язувального матеріалу є мі-цність піщано-бентонітової суміші на стиск у вологому стані. Ця властивістьвизначається вмістом у бентоніті основного породоутворювального мінералу –монтморилоніту, його природно-структурними особливостями, а також диспе-рсністю готового зв’язувального матеріалу – бентопорошку. Якісно дисперго-ваний бентопорошок дозволяє значно скоротити час перемішування формува-льної суміші у змішувальному агрегаті до моменту набуття сумішшю необхід-ного рівня фізико-механічних та технологічних властивостей.Бентопорошок зазвичай одержують шляхом розмелювання сухого комо-вого бентоніту в кульових або ролико-маятникових млинах. Тонкість помелубентоніту контролюється за кількістю залишків на ситах з розмірами осередків 0,4 і 0,16 мм (за ГОСТ 28177-89 залишок на ситі 0,4 мм – не більше 3%, на ситі0,16 мм – не більше 10%). Очевидно, що чим тонше розмелений бентоніт, тимвище міцність піщано-бентонітової суміші, тим швидше забезпечується ком-плекс технологічних властивостей суміші в процесі сумішопідготовки.Резервом підвищення дисперсності бентонітового зв’язувального мате-ріалу, а отже його зв’язувальної здатності, є спільний помел бентоніту з дис-пергувальними добавками. У ролі диспергаторів можуть виступати добавки(до 10...15%) інших глинистих матеріалів, що відрізняються від базового бен-тоніту за своєю кристаломорфологією, а також вугільні добавки, що забезпе-чують протипригарні властивості суміші та запобігають утворенню на повер-хні виливків дефектів типу ужимин. Особливо це стосується технологічнихпроцесів виготовлення виливків із чавунів на лініях автоматичного формоут-ворення при литті в разові сирі форми, наприклад, сейатцу-процес.Досліджено вплив добавок кам'яновугільного концентрату марки «Г» (5,10, 15%) на підвищення дисперсності базового бентоніту марки П1Т1 при спі-льному помелі компонентів в шаровому млині (фракційний склад вугілля – до10 мм; час помелу 20 хв).За допомогою седиментаційного аналізу водно-бентонітової суспензіївстановлено значне підвищення рівня дисперсності бентопорошків, отрима-них шляхом спільного помелу з кам'яним вугіллям. Встановлено, що спільнийпомел бентоніту з кам'яним вугіллям забезпечує приріст міцності піщано-бен-тонітової суміші на 10...23% (до 0,115...0,130 МПа) в залежності від кількостівугільної добавки, в порівнянні з вихідним бентонітом (0,095…0,105 МПа), та-кож досягається скорочення часу перемішування суміші до досягнення макси-мальної міцності. Це пояснюється механічною активацією бентоніту так зва-ним «процесовим» вугіллям, внаслідок чого бентопорошок стає більш диспе-рсним.

Full Text: PDF