Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018

Розмір шрифту: 
ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОС-ТЕЙ СТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НАНЕСЕННЯМ ГАЛЬВАНОПОКРИВІВ
О. В. Костенюк, Я. В. Мартинюк, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев

Остання редакція: 2018-05-06

Тези доповіді


В даній роботі вивчали зміну фізико-хімічних та механічних властивостей сталевих матеріалів з гальванопокривами карбідів молібдену, вольфраму і дибориду цирконію.

Для осадження карбіду вольфраму обрали розплав NaCl–LiF–Na2WO4–Na2CO3, а для дибориду цирконію – NaCl–KСl–NaF–K2ZrF6–KBF4.

Експерименти при 1173 K показали, що для осадження покривів карбіду вольфраму можна використовувати розплав, що містить 5 мас. % Na2WO4. За вмісту Na2CO3 до 0,2 мас.% на катоді виділяються суцільні осади сплавів W–W2C, склад яких також залежить від концентрації карбонату. За концентрації 0,2///0,5 мас.% формуються суцільні осади W2C, за 0,5…1,0 мас.% – суцільні осади W2C–WC, а за ще більших концентрацій – незчеплений осад W2C–WC. Оптимальним є розплав NaCl–LiF–5,0 мас.% Na2WO4–0,4 мас.% Na2CO3. Суцільні осади отримано при 1073…1323 K. Добре зчеплені рівномірні безпористі покриви сформовано за катодної густини струму 2…15 А/дм2 і швидкості осадження 2…20 мкм/хв. Вихід покривів W2C за струмом – до 40…50%, їх товщина – до 50 мкм.

На основі хроновольтамперометричних досліджень встановлено, що для забезпечення стійкого розряду спільних комплексів цирконію і бору необхідно підтримувати в розплаві KСl–NaCl молярне співвідношення [Zr(IV) + B(III)]:[F¯] > 1:4 (за співвідношення [Zr(IV)]: [B(III)] = 1:2). При цьому ВЕС призводить до виникнення однорідної фази дибориду цирконію в широкому інтервалі густин струму. Абсолютна сумарна концентрація Zr(IV) і B(III) в електроліті (в інтервалі 0,6…30 мас.%) не впливає на cклад продукту і техніко-економічні показники процесу. Встановлено, що температурний поріг початку синтезу в досліджуваному розплаві 923…943 K, інтервал оптимальних температур для одержання покривів 1073…1173 K за катодної густини струму 5…20 А/дм2.

Пористість покривів визначали, накладаючи на поверхню зразків сталей Ст. 3 і 45 фільтрувальний папір, просочений розчином гексаціаноферату (ІІІ) калію. Середня кількість пор на 100 см2 за оптимальних режимів нанесення покривів звичайно 4…7, що свідчить про їх практичну безпористість.

Мікротвердість покривів карбіду молібдену становить 18…19, карбіду вольфраму – 29…31, дибориду цирконію – 31…32 ГПа. Дифузійна зона, що забезпечує адгезію покриву з основою, підтверджена якісним і напівкількісним мікрорентгеноспектральними аналізами шліфів поперечних перерізів на електронному зонді МS-46 “Саmеса”. Покрив плавно переходить в основу, що підтверджують стереосканограми відколів покритих зразків.

На зносо- і абразивну тривкість випробовували зразки сталі 45 з різними покривами. Контртіло – загартована сталь. У результаті нанесення карбід-молібденових покривів зносотривкість зразків збільшилася в 5…7 разів, карбід-вольфрамових – у 6…9, а диборид-цирконієвих – у 8…11 разів. Абразивна тривкість зразків сталі 45 з покривами карбіду молібдену зросла в 4…6 разів, карбіду вольфраму – в 7…8, дибориду цирконію – у 8…10 разів.

Корозійну стійкість виробів із сталі Ст. 3, покритих W2C і ZrВ2, перевіряли в 3%-му розчині хлориду натрію протягом 96 год, у концентрованих НСl (38 мас.%), Н2SO4 (95,1 мас.%) і Н3РО4 (85,9 мас.%) кімнатної температури впродовж 20 год; нагрітих до 353 K і розведених до 9,5 мас.% розчинів цих же кислот протягом 8,5 год. Швидкість корозії оцінювали за втратою маси. Корозійна стійкість виробів зростає в 10…3000 разів порівняно з основою, а в певних середовищах покриті зразки практично не кородують.

Отже, для підвищення поверхневої твердості, зносо-, абразивної та корозійної стійкості сталевих матеріалів можна використати гальванопокриви карбіду вольфраму і дибориду цирконію, нанесені електролізом іонних розплавів.


Full Text: PDF