Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018

Розмір шрифту: 
НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Є. Г. Афтанділянц

Остання редакція: 2018-04-24

Тези доповіді


Інтегрування вищої освіти України в Болонський процес ставить питання про підвищення рівня знань та використання англійської мови українськими студентами, аспірантами та викладачами.

На кафедрі технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України технічні дисципліни «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріалів» і «Технологія машинобудування» викладаються англійською мовою з 2015 року.

Досвід показав, що найбільш оптимальним варіантом навчання є презентація на великому екрані матеріалу на англійської мові, який студенти переписують, а потім читають і перекладають. Викладач при цьому допомагає студентам правильно читати та перекладати.

Для більш швидкого засвоєння англомовної термінології, що характерна для цих дисциплін, було видано двомовний навчальний посібник «Технологія конструкційних матеріалів» українською та англійською мовою [1, 2].

Двомовний українсько-англійський навчальний посібник «Технологія конструкційних матеріалів» охоплює необхідний матеріал навчальної програми та загальнонаукову та технічну лексику і основні поняття, що пов'язані з технологією конструкційних матеріалів та галузями застосування цих знань.

При виборі термінів, що використані в навчальному посібнику, за основу були прийняті відомі словники з металургії, матеріалознавства, технології конструкційних матеріалів і машинобудування [3-9].

Наявність двомовного посібника дало можливість виконувати перевірку знань студентів шляхом надання їм з посібника тем презентацій, які студенти самостійно підготовляли, доповідали та обговорювали на заняттях англійською мовою.

Наприклад, при підготовці до іспиту по дисципліні «Технологія конструкційних матеріалів» студенти зробили презентації англійською мовою, що були присвячені наступним розділам курсу: фізико-технологічним основам деформації металів (Коваль В.Г.), напруженням, деформації, дефектам і контролю якості (Прит О.Ю.), спеціальним способам литва (Бундалевський О.В.) (рис. 1).

 

Рис. 1. Студент Бундалевський О.В. презентує англійською мовою процес литва за моделями, що виплавляються

Аналіз презентацій показав, що студенти засвоїли наданий їм матеріал, можуть самостійно його систематизувати, готувати цікаві презентації англійською мовою на сучасному рівні, задавати питання один одному та давати відповіді на англійської мові. Декілька студентів самостійно знайшли в інтернеті та додали в свої презентації цікаву інформацію, що не була наведена в посібнику.

В заключенні необхідно зазначити, що підготовка та доповідь студентами презентацій англійською мовою більш корисна при вивченні технічних дисциплін, що викладаються англійською мовою, ніж традиційні контрольні роботи.

 

Література:

  1. Технологія конструкційних матеріалів. Навчальний посібник в 2-х книгах. Книга 1/ Е.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько, О.В. Іванова // К.: НУБіП, 2016. – с. 511.
  2. Construction materials engineering. Book 2./Y. Aftandilyants, О. Zazymko, O. Ivanova, K. Lopat’ko//Кyiv: NULES of Ukraine, 2017. - p. 523.
  3. Матеріалознавство. Російсько – українське - англійський термінологічний словник/ С.С. Дяченко, І.П. Гладкий, М.Ф. Замора, С.В. Кафтанов// Київ: ІЗМН, 1997. – 296 с.
  4. Большой англо-русский политехнический словарь. В 2-х т. / С.М Баринов, А.Б. Борковский, В.А. Владимиров и др. – М.: Русский язык, 1991. – 720 с.
  5. Русско-английский политехнический словарь /Составил Л.Н. Кондратьев. – М.: ОГИЗ, 1948. – 348 с.
  6. Англо-русский металлургический словарь / Н.И. Перлов, А.И. Истеев, В.А. Тюрин и др. – М.: Русский язык, 1985. – 841 с.
  7. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови. -К.: Вирій, Сталкер, 1997. – 256 с.
  8. Афтанділянц Е.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Російсько – англійсько – український термінологічний словник. Частина I (А-О). К.: НУБіП, 2010. – с. 346.
  9. Афтанділянц Е.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г. Технологія  конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Російсько – англійсько – український термінологічний словник. Частина IІ (П-Я). К.: НУБіП, 2010. – с. 282.

Full Text: PDF