Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016

Розмір шрифту: 
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ СПОЛУК ДЕЯКИХ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ
Д.В. Ведель, А.М. Степанчук

Остання редакція: 2016-08-13

Тези доповіді


Ведель Д.В., Степанчук А.М.

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ

КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ СПОЛУК ДЕЯКИХ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

НТУУ, ”КПІ”, м. Київ, 030056,

Наразі однією із важливих  проблем енергетики та аерокосмічної техніки  є забезпечення надійних службових характеристик матеріалів, елементів їх конструкцій, які працюють при високих температурах – лопаток турбін, сопел ракет, камер згорання та іншого. Перспективними матеріалами для їх виготовлення можуть бути різні види конструкційної кераміка на основі тугоплавких сполук перехідних металів IVа-VIа групи з неметалами: карбіди, нітриди, силіциди, бориди [1]. Серед них особливе місце займає борид цирконію [2], підвищити стійкість якого до окиснення можливо за рахунок легування SiC, MoSi2, CrB2, TaSi2 [3]. Останні, окислюючись, можуть утворювати оксиди, які взаємодіють з оксидом цирконію і утворюють складні склоподібні оксидні фази, які будуть блокувати проникнення кисню всередину матеріалу, і тим самим, захищати його від подальшого окиснення.

Для виявлення вірогідності проходження таких процесів, нами в роботі були проведені термодинамічні розрахунки енергії Гібса, за формулою             , де   , ,        – зміна вільної енергії Гібса, ентальпії та ентропії відповідно; T – температура.

Були визначені температурні залежності ентальпії, ентропії та розрахована енергія Гібса залежно від температури для вірогідних реакцій окиснення деяких тугоплавких сполук відповідно до реакцій:

2ZrB2 + 3O2 = 2ZrO2 + 2B2O3 (1),   4CrB2 + 9O2 = 2Cr2O3 + 4B2O3 (2),

2SiC + 3O2 =2SiO2 + 2CO (3), 2MoSi2 + 7O2 = 2MoO3 + 4SiO2 (4)

4TaSi2 + 13O2 = 2Ta2O5 + 8SiO2 (5).

Отримані температурні залежності енергії Гібса наведені на рисунку.                                       Аналіз отриманих результатів показує, що всі розглянуті тугоплавкі сполуки в даних  умовах окислюються. При цьому їх стійкість до окиснення збільшується в ряду: TaSi2, CrB2, MoSi2, ZrB2,  SiC. Враховуючи це, можна стверджувати, що легування ZrB2 цими сполуками, особливо MoSi2, SiC [4] і CrB2[5] можуть підвищувати стійкість до окислення матриці на його основі. 

Також ці матеріали можна використовувати в якості добавок, які інтенсифікують процеси ущільнення за рахунок утворення рідкої фази.

Література

1. Степанчук А.Н., Билык И.И., Бойко П.А. Технология порошковой металлургии. – К: Выща шк., 1989. – 415 с.

2. Matthew J. Gasch Ultra High Temperature Ceramic Composites/ Matthew J. Gasch Donald T. Ellerby, Sylvia M. Johnson// Handbook of Ceramic Composites – 2006. – Р. 197–223.

3. Inna G. Talmy High-Temperature Chemistry and Oxidation of ZrB2 Ceramics Containing SiC, Si3N4, Ta5Si3, and TaSi2 /Inna G. Talmy,w James A. Zaykoski, and Mark M. Opeka//The American Ceramic Society –2008. – V.91. – P. 2250–2257.

4. Особенности процесса высокотемпературного окисления на воздухе керамических материалов системы ZrB2–MoSi2 /В.О. Лавренко, А.Д. Панасюк, О.М. Григор’єв, О.В. Коротеєв, В.А. Котенко //Порошковая металлургия – 2012. – №1/2. – С. 131–136.

5. Jerebtsov D.A. Phase diagram of the system: ZrO2–Cr2O3/ D.A. Jerebtsov, G.G. Mikhailov, S.V. Sverdina //Ceramics International – 2001.­ – V.27.­– P. 247–250.


Full Text: PDF