Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015

Розмір шрифту: 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ НАПОВНЮВАЧА НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОРМУВАЛЬНИХ ТА СТРИЖНЬОВИХ СУМІШЕЙ
В.А. Клименко, О.І. Шейко, Т.О. Левіцька

Остання редакція: 2016-02-20

Тези доповіді


Клименко В.А., Шейко О.І., Левіцька Т.О.                                                                                             (НТУУ "КПІ", м. Київ, Україна)

E-mail: vaklym@i.ua

Склади формувальних і стрижневих сумішей, які широко використовуються у ливарному виробництві, більш ніж на 90% складається з наповнювача – кварцового піску. Оскільки у якості наповнювача використовують інертні до сплавів, що заливаються в ливарну форму, матеріали, то найбільший вплив на технологічні властивості формувальних сумішей надає його гранулометричний склад.

Проведеними дослідженнями встановлено що, гранулометричний склад наповнювача в першу чергу впливає на міцність і газопроникність формувальних і стрижневих сумішей та шорсткість поверхні форми. Причому, підвищення газопроникності суміші, як правило, знижує її міцність і підвищує шорсткість поверхні форми. Досягти необхідного оптимального співвідношення технологічних властивостей сумішей часом буває досить важко, що приводить до необхідності ускладнювати склади формувальних сумішей та використовувати додаткові технологічні операції.

З метою підвищення якості виливків, у світовій практиці останнім часом приділяється велика увага підготовці вихідних формувальних матеріалів, зокрема, наповнювачів формувальних сумішей. У зв'язку із цим виникла не тільки необхідність, але й можливість використання для приготування формувальних сумішей наповнювачів конкретно заданого гранулометричного складу [1].

Аналіз попередніх результатів при дослідженні впливу гранулометричного складу пластичних формувальних і стрижневих сумішей показав, що зерна наповнювача в об‘ємі ущільненої суміші розташовуються у вигляді п'яти правильних тіл Платона: тетраедра, куба, октаедра, ікосаедра й додекаедра. Технологічні властивості сумішей змінюються залежно від кількості тієї або іншої з п'яти просторових фігур розташування зерен наповнювача в загальному об‘ємі. У свою чергу, кількість тієї або іншої просторової фігури в об‘ємі суміші залежить від співвідношення фракцій різної величини в складі наповнювача [2…4].

З метою подальшого вивчення впливу гранулометричного складу наповнювача на технологічні властивості пластичних формувальних і стрижневих сумішей був складений план активного експерименту. Тому, що оптимальна область варіювання складу сумішей апріорі відома, завданням даної роботи є дослідження технологічних властивостей в середині області.

Для дослідження та встановлення просторового розташування зерен наповнювача в об‘ємі піщано-глинистої формувальної суміші при досягненні нею оптимальних технологічних властивостей та з метою опрацювання рекомендацій для попередньої підготовки формувальних пісків, був побудований план експерименту  на основі ЛПt- послідовностей (табл. 1) [3].

 


Таблиця 1 – План проведення досліджень з оптимізації гранулометричного складу наповнювача пластичної формувальної суміші

План проведення досліджень передбачає зміну кожного незалежного фактора на трьох рівнях з метою можливості отримання рівняння регресії другого степеня за кожною змінною.Це дозволить виявити не тільки напрямок зміни відгуку, а й характер цієї зміни.

В якості  основних параметрів оптимізації обрано характеристики міцності, газопроникності, обсипаємості, щільності та поруватості формувальної суміші у вологому та сухому стані.

За результатами експерименту передбачається побудувати математичні моделі та провести багатокритеріальну оптимізацію, що дозволить визначити зміну властивостей об‘єкту дослідження у багатовимірному просторі.

 

Література:

  1. Бречко А. А., Великанов Г. Ф. Формовочные и стержневые смеси с заданными свойствами. Л.: Машиностроение,1982.- 215 с.
  2. Шейко А.И., Клименко В.А. Формирование объёмной структуры наполнителя формовочных смесей.// Материалы VI Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании" 4-11.06.2010. Варна. Болгария. Том 1(2). С. 456-457.
  3. Радченко С.Г. Устойчивые методы оценивания статистических моделей: Монография.  – К.: ПП «Санспарель», 2005. – 504 с.
  4. Дорошенко В.С. Оптимизация гранулометрического состава сухих сыпучих формовочных смесей. // Литьё и металлургия. 2014. №2(75). С. 15-18.

Full Text: PDF