Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014

Розмір шрифту: 
КРИТЕРІЙ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОЮ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ
В.С. Богушевський., Я.К. Антоневич

Остання редакція: 2016-03-04

Тези доповіді


В якості критерію керування вибрано коефіцієнт первинного виходу виливків, k, що дорівнює                                         ,.                                     (1)     де – кількість придатних виливків;     – загальна кількість виливків.     Сукупний критерій оптимізації представляємо у формі                                                                              (2)     де П – продуктивність (кількість якісних виливків за проміжок часу);      З – витрати на виробництво, грн.;       – коефіцієнти, причому .          Права частина формули (2) була представлена через параметри керування, на межі зміни яких накладені технологічні обмеження. Для спрощення запису використано наступні заміни:     Х1 = тМе (маса металу на один виливок з ливниковою системою та прес-залишком);     Х2 = tМе     (температура металу в ємності);     Х3 = vз        (швидкість заливки);     Х4 = vпр      (швидкість пресування); (час витримки металу в прес-формі)(тиск пресування)     При аналізі складових процесу були висунуті наступні обмеження:                                  ,                           (3)     де ?з – тривалість заливки;      V – об’єми деталі та ливникової системи з прес-залишком відповідно.                                  (4)     де Т – температури роздаточної печі;      ?Т – теплові втрати в каналі МГД насосу, камері пресування та ливниковій системі відповідно.                                               ,                                           (5)     де  – тривалість заливання заданої дози металу (індекс «з» показує час заливання та масу заданої дози, «мп» тривалість заповнення та масу металу в металопроводі);     VМе – об’єм заданої порції металу.                                                  ,                                           (6)     де  – швидкість впуску металу в форму;      р – тиск пресування;      ? – густина металу;      f та F – площа перерізу живильників та виливка відповідно;      . Тут   – в’язкість, ? – характерний розмір перерізу живильників та виливка відповідно.                                               ,                                       (7)     де – час охолодження деталі (? – коефіцієнти, t –    температури розплаву та форми відповідно);       – час охолодження прес-залишку (? – коефіцієнти, t – температура розплаву, l – довжина прес-залишку).                           ,                      (8)     де  – величина зміни тиску в потоці металу (?ф – коефіцієнт гідравлічних опорів від шорсткості форми);      – підвищення тиску в формі в момент гідравлічного удару (ам – швидкість розповсюдження ударної хвилі в рідкому металі,      l – довжина порожнини форми, ?п – тривалість перекриття потоку).     Оптимальні значення керуючих діянь визначали методом найскорішого спуску.

Праці конференції зараз недоступні.