Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014

Розмір шрифту: 
КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ЛИТОГО МАГНІЄВОГО СПЛАВУ МЛ-5 З ОЛОВОМ
Ю.О. Зеленюк, В.А. Шаломєєв, Е.І. Цивірко

Остання редакція: 2016-03-03

Тези доповіді


Виливки із магнієвого сплаву МЛ-5 знайшли широке використання в сучасному машинобудуванні, особливо для авіаційної, автомобільної, приладобудівної та хімічної промисловості. Збільшення ресурса роботи деталей  та зменшення витрат на їх ремонт є актуальною задачею. Такі вироби експлуатуються в різних середовищах і умовах навантаження, а їх корозійна стійкість вивчена недостатньо. Дослідження корозійних властивостей магнієвих сплавів потребує проведення спеціальних експериментів.      В даній роботі вивчали вплив олова на структурні складові литого магнієвого сплаву МЛ-5 та його корозійну стійкість.     Корозійні випробування проводили в водних розчинах з вмістом 0,7; 0,9% NaCl при температурі (36 ± 1,0) ?С, стабільність якої забезпечувалась ультратермостатом УТ-15. Через 10, 20, 30 діб зразки виймалися з розчину. Визначали середню швидкість корозії зразків для кожного варіанту випробування, використовуючи вимірювання на базі 3 зразків.     Металографічні дослідження показали, що структура стандартного сплаву МЛ-5 складалася з ?-твердого розчину, інтерметалідів (?-фази Mg17Al12) та евтектики типу ?+?(Mg17Al12), яка розташовувалася по межах зерен. При додаванні олова у сплаві МЛ-5 спостерігається тенденція збільшення об’ємного вмісту інтерметалідів. Збільшення вмісту олова в сплаві МЛ-5 призводить до глобуляризації інтерметалідів, що знизило індекс інтерметалідів та помітно підвищило їх середній розмір.     Встановили, що в зразках із сплаву МЛ-5 розміри інтерметалідів не перевищували 30 мкм. При збільшенні вмісту олова з 0,05 до 1,0% (мас) середній розмір інтерметалідів змінювався від 5,9 до 6,2 мкм (середній розмір інтерметалідів стандартного сплаву складав 3,2 мкм). Встановлено, що із збільшенням вмісту олова в сплаві МЛ5 зменшується доля інтерметалідів більшого розміру.     Механічні випробування показали, що зразки із сплаву МЛ5, легованого оловом, в порівнянні з вихідним сплавом мають більшу міцність, відносне подовження і жароміцність. Висока межа міцності досягається при вмісті олова 1,0%.     Порівняльний аналіз швидкості корозії зразків вивчених варіантів магнієвого сплаву показав, що з підвищенням вмісту олова в сплаві МЛ-5 з 0 до 0,05% (мас) швидкість корозії в усіх розчинах зменшувалася у 3 рази. Збільшення вмісту Sn до 1,0% (мас) помітно не змінювало швидкість корозії.     Аналізуючи отримані дані, зробили висновки: на швидкість корозії практично не впливали вміст інтерметалідів та індекс інтерметалідів. В розчині 0,7% NaCl середній розмір інтерметалідів не впливав на швидкість корозії сплаву МЛ-5, але в розчині 0,9% NaCl зростання середнього розміру інтерметалідів призвело до помітного зниження швидкості корозії.     Вплив кількості інтерметалідів на корозію є незначним у розчині 0,7% NaCl, практично у всіх розмірних групах. У той же час швидкість корозії сплаву МЛ-5 у розчині 0,9% NaCl при зростанні в металі кількості інтерметалідів розмірних груп 0,5…3,6 мкм суттєво збільшилась. Збільшення кількості інтерметалідів розміром 3,6…14,6 мкм в межах від 300 до 600 шт. майже не вплинуло на швидкість корозії металу.     На швидкість корозії литих зразків із магнієвого сплаву МЛ-5 в водних розчинах хлористого натрію суттєво впливають його структурні складові, які обумовлені хімічним складом металу.     Введення олова в сплав МЛ-5 помітно зменшувало його швидкість корозії в водних розчинах хлористого натрію, за рахунок зміни складу, розмірів та кількості інтерметалідів.

Праці конференції зараз недоступні.